Persbericht Bumerhof

 In Geen categorie

Bumerhof, woningen voor jong en oud
Denk mee over de ontwikkeling van het Bumerhof

In Winterswijk is er een aanzienlijk tekort aan woningen voor jong en oud. Net buiten de kom van Winterswijk staat er al jaren een pand leeg waar, mede dankzij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk, een nieuwe invulling aan kan worden gegeven. Op deze locatie liggen plannen voor de ontwikkeling van woningen voor de jeugd en senioren; het Bumerhof genaamd. Wij dagen de inwoners van Winterswijk en Vosseveld graag uit om mee te denken aan de invulling van deze locatie. Op deze wijze kunnen we samen nóg beter bouwen en daarmee voldoen aan de behoefte en woonwensen van de bewoners.

Verbinding en samenhang tussen jong en oud
Al geruime tijd wordt er nagedacht over de woonbehoeftes van ouderen in Winterswijk. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat deze ouderen, op een moderne en comfortabele manier, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Ook is er binnen onze gemeente een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren. Het Bumerhof speelt hier slim op in door beide doelgroepen een eigen plek te geven. Oud helpt jong en omgekeerd. Dit zorgt voor onderlinge verbinding en samenhang.

Wethouder Inge klein Gunnewiek:,,De in december vastgestelde omgevingsvisie buitengebied biedt nieuwe mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld invulling nodig voor leegstand vastgoed en deze nieuwe visie biedt daarvoor meer kansen. Ik vind het belangrijk dat jong en oud kunnen (blijven) wonen in ons prachtige buitengebied. Een woonvorm waar jong en oud samen wonen in het buitengebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Wij zijn zeer benieuwd of de inwoners van Winterswijk dit ook zo zien”.

Door het ontwikkelen van het hof, waarbij de bewoners echt samen leven en hun voorzieningen delen, ontstaat er voor de zorgbehoevende ouderen een geschikte leefomgeving om langer zelfstandig te wonen.

Talenten benutten van jongeren
Ook biedt het Bumerhof een unieke kans voor jongeren. Het is de perfect opstap naar volledig zelfstandig wonen in een prachtige natuurlijke omgeving. Daarbij zijn de verwachte huurprijzen, die onder de norm van sociale huurprijzen komen te liggen, ook van belang. Op deze wijze is dit project voor iedereen toegankelijk. Wel wordt er van jongere bewoners verwacht dat ze klaar staan voor hun medebewoners. Naoberschap!

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
Dankzij de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied, ontstaat er ruimte voor nieuwe bestemmingen. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe invulling worden gegeven aan een erf of leegstaande schuur. Wel moeten ze bijdragen aan de elementen die ons Nationaal Landschap aantrekkelijk houdt. Wij geven daar uitvoering aan door bij het Bumerhof een gemeenschappelijke pluk- en groentetuin en dierweides te realiseren. Zodoende blijft het “buiten leven” optimaal behouden en voegt dit iets toe aan het huidige aanbod.

Denk mee aan de ontwikkeling van het Bumerhof
We zijn allemaal trots op Winterswijk en haar prachtige buitengebied. Het Bumerhof zit nu nog in de  participatiefase. Dit betekent dat u volop gebruik kunt maken van de mogelijkheid om over dit plan mee te denken en mee te praten. Deze “inspraakfase” loopt tot eind juni dit jaar. Daarna zal er een principebesluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Na een positief Prrincipebesluitvan de gemeente kan het bestemmingsplan van de huidige locatie worden gewijzigd.